Svenska Skolan i Seattle bedriver undervisning på svenska för svensktalande barn i åldrarna tre år och uppåt. Syftet med undervisningen är att stärka barnens språkkänsla och kulturella identitet. Vi följer svensk kursplan godkänd av Skolverket i Sverige och får bidrag från Skolverket i Sverige, under förutsättning att minst en av barnets föräldrar är svensk medborgare och att svenska är umgängesspråk i hemmet. Undervisningen sker på Shoreline Christian School i Seattle på deltid, tre söndagsförmiddagar av fyra per månad mellan 10.00 och 12.30. Se också Kalendariet.

Svenska Skolan är för närvarande indelad i fyra grupper (se nedan) och undervisningen sker helt på svenska.

Varje år brukar vi ha friluftsdag, temadag och luciatåg både på skolan samt på Nordic Heritage Museum (NHM). Vidare brukar vi besöka NHM och även ha besök av svenska musik- och teatergrupper. Se också Kalendariet.

Kursplaner

Grodan (3-4 år)

I Grodan är Svenska Skolans uppdrag att fostra en nyfikenhet för det svenska språket. Alla vuxna i klassrummet skall vara engagerade och föregå med gott exempel. Vi ska uppmuntra användning av det svenska språket samt introducera en fonologisk medvetenhet.

Vi ska ge barnen en möjlighet att utveckla sitt svenska språk och sin svenska identitet. Identitet och språkutveckling ligger nära varandra och ett mål för barnen i Grodan är att bli trygga i sin språkutveckling så att de har intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi ska fokusera på att bygga deras svenska ordförråd i samarbete med hemmet.

I Grodan lägger vi grunden för en livslång språkutveckling hos våra elever. Vår undervisning skall vara rolig och baseras på lek och utforskande och ta till vara på våra elevers intressen. Då det är av största vikt att låta barnen få ta del av litteratur både genom högläsning och enskild tid att titta i böcker så skall vi använda oss av litteratur som är aktuell i Sverige samt litteratur som är viktig för deras svenska kulturarv.

Vi kan genom språklekar träna på uttal och ordförråd samt utveckla en språkförståelse. Genom att använda sig av språklekar såsom rim, ramsor och gåtor kommer vi åt många nyckelpunkter i den språkutveckling som är viktig för denna åldersgrupp. Vi vill även uppmuntra användning av sång och rörelse då dessa i kombination hjälper till att stimulera olika delar av hjärnan vilket har visat sig kan hjälpa och stimulera läs och skrivutveckling hos barnen.

Vi vill, på ett enkelt sätt dokumentera barnens utveckling. Detta är viktigt för att elevernas föräldrar skall kunna följa utvecklingen, men även för att läraren för kommande läsår enkelt skall kunna ta över och bygga vidare på barnets enskilda språkutveckling.

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.

Lpfö 18

Ekorren (5-6 år)

Kursplan för Ekorren (5-6 års gruppen) I Ekorren är Svenska Skolans uppdrag att fortsätta uppmuntra och utveckla barnens svenska språkutveckling och identitet. Vi ska uppmuntra användning av det svenska språket samt fortsätta bygga en fonologisk medvetenhet.

I Ekorren fortsätter vi att lägga grunden för en livslång språkutveckling hos våra elever som har svenska som ett levande språk i hemmet. Vi bygger på de erfarenheter och språkkunskaper våra elever har sedan tidigare, oavsett om de gått föregående år på Svenska Skolan eller inte. Vår undervisning skall vara rolig och baseras på lek och utforskande och ta till vara på gruppens och våra elevers individuella intressen.

Barnen ska få möjlighet att uppleva högläsning i grupp samt mer individuella lässtunder. Det är viktigt att vi som pedagoger använder oss av litteratur som är aktuell i Sverige samt litteratur som är viktig för deras svenska kulturarv. Pedagoger i samarbete med biblioteket ska ge varje enskild elev utrymme att ta del av litteratur som intresserar det enskilda barnet. Vi ska ge barnen en möjlighet att samtala, lyssna, ställa frågor samt att framföra egna tankar och åsikter.

Vi ska utveckla barnens språkliga medvetenhet genom språklekar såsom rim, ramsor, gåtor, ordlekar och pyssel. Vi ska ta använda oss av sång och rörelse samt andra kreativa uttrycksformer. Vi ska även uppmuntra intresse för ordbilder, bokstäver och ordbyggnad. Grammatik skall introduceras på ett enkelt sätt genom att namnge saker, aktiviteter, känslor etc. I Ekorren skall eleverna lära sig om Djur och Natur i Sverige som komplement till elevernas språkutveckling.

Barnens utveckling skall på ett enkelt sätt dokumenteras för både föräldrar och framtida lärare.

Björnen (6-8 år)

I Björnen är Svenska Skolans uppdrag att fortsätta uppmuntra och utveckla barnens svenska språkutveckling och identitet. Syftet för undervisningen i Björnen är att barnen vidareutvecklar sina kunskaper i det svenska språket samt utvecklar en tilltro till sin förmåga.

I Björnen fortsätter vi att lägga grunden för en livslång språkutveckling hos våra elever som har svenska som ett levande språk i hemmet. Vi bygger på de erfarenheter och språkkunskaper våra elever har sedan tidigare, oavsett om de gått föregående år på Svenska Skolan eller inte. Vår undervisning skall baseras på lek och utforskande och ta till vara på gruppens samt våra elevers individuella intressen. Undervisningen skall även stimulera elevernas intresse för att tala, läsa och skriva på svenska. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur och andra skriftspråksmedier som de kan använda för att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Pedagogerna skall använda litteratur som är aktuell i Sverige samt litteratur som är viktig för elevernas svenska kulturarv. Vi ska ge barnen en möjlighet att samtala, lyssna, ställa frågor samt att framföra egna tankar och åsikter.

Vi skall fortsätta att utveckla barnens fonologiska medvetenhet genom lekar med rim, ramsor, ordlekar, pyssel och andra kreativa uttrycksformer. Vi ska även fortsätta att uppmuntra intresse för skriftspråk genom att låta eleverna ta del av olika sorters texter i olika medier. Grammatik skall introduceras på ett enkelt sätt genom att namnge saker, aktiviteter, känslor etc. I Björnen skall vi ta tillvara på att lära oss om Djur, Natur och miljö i Sverige som komplement till elevern as språkutveckling.

Barnens utveckling skall på ett enkelt sätt dokumenteras för både föräldrar och framtida lärare.

Brons (7-9 år)

I Bronsgruppen är Svenska Skolans uppdrag att fortsätta uppmuntra och utveckla barnens svenska språkutveckling, identitet samt att utforska sitt kulturarv tillsammans med sina klasskamrater. När barnen kommer till Brons skall de ha en god grund i det svenska språket. De ska kunna kommunicera med sin lärare och sina klasskamrater på svenska genom att berätta och lyssna i olika typer av samtalssituationer. De ska vara redo att utveckla strategier för att läsa och skriva på svenska. Vi skall fortsätta utforska fonologisk medvetenhet och målet är att eleverna skall förstå samband mellan ljud och bokstav, de skall med hjälp utforska sin förmåga att läsa och skriva på svenska. Vi skall ta tillvara barnens egna intressen och finna relevant litteratur som är aktuell i Sverige samt litteratur som är viktig för deras svenska kulturarv. Vi ska ge barnen en möjlighet att samtala, lyssna, ställa frågor samt att framföra egna tankar och åsikter kring olika typer av texter.

Vi kan introducera ordklasser och hur man böjer verb etc. Ämnen att beröra under året:

Geografi/Historia/Samhälle

 • Hur skildras närmiljön i Sverige i äldre barnböcker jämfört med nyare?
 • Hemortens historia?
 • Hur kommer det sig att många av Sveriges traditioner grundar sig i kristendomen och hur har den påverkat landets kultur och traditioner.
 • Tidsbegreppen, stenålder, järnålder och bronsålder

Barnens läs och skrivutveckling skall på ett enkelt sätt dokumenteras för både föräldrar och framtida lärare. En dokumentation om de ämnen som berörts under året bör även finnas med i dokumentationen.

Silver (9-11 år)

I Silvergruppen är Svenska Skolans uppdrag att fortsätta uppmuntra och utveckla barnens svenska språkutveckling, identitet samt att utforska sitt kulturarv tillsammans med sina klasskamrater. Eleverna skall även få i kombination med sin svenskundervisning få inblick i det svenska samhället, dess historia och geografi.

När barnen kommer till Silvergruppen skall de ha en god grund i det svenska språket. De ska kunna kommunicera med sin lärare och sina klasskamrater på svenska och genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får större självförtroende till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Vi skall ta tillvara barnens egna intressen och utifrån dessa stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Vi ska finna relevant litteratur som är aktuell i Sverige samt litteratur som är viktig för deras svenska kulturarv. Undervisningen ska ge eleverna förmåga att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. De ska få möjlighet att samtala, lyssna, ställa frågor samt att framföra egna tankar och åsikter kring olika typer av texter.

Olika typer av texter som skall beröras är skönlitteratur, facklitteratur och instruerande text, tex recept eller spelinstruktioner.

Vi försöker ge barnen en djupare förståelse i av språkets uppbyggnad i form av ordklasser såsom substantiv, adjektiv, verb och pronomen.

Vi ska ge eleverna insikt i hur talspråk kan skilja sig från skriftspråk. Ämnen att beröra under året:

Geografi/Historia/Samhälle

 • Att flytta mellan länder eller inom ett land, vad kan det grunda sig i och vad kan det få för följder?
 • Samhällstjänster – sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Kristendomens historia i Sverige och dess påverkan på landets kultur och traditioner
 • Vilka spår kan vi se av forntiden i Sverige idag? I språkliga uttryck men även i naturen.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Barnens läs och skrivutveckling skall på ett enkelt sätt dokumenteras för både föräldrar och framtida lärare. En dokumentation om de ämnen som berörts under året bör även finnas med i dokumentationen.

Guld (11-14 år)

I Guldgruppen är Svenska Skolans uppdrag att fortsätta uppmuntra och utveckla barnens svenska språkutveckling, identitet samt att utforska sitt kulturarv tillsammans med sina klasskamrater. Eleverna skall även få i kombination med sin svenskundervisning få inblick i det svenska samhället, dess historia och geografi.

När barnen kommer till Guldgruppen skall de ha en god grund i det svenska språket. De ska kunna kommunicera med sin lärare och sina klasskamrater på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk och fortsätta utveckla självförtroende till sin språkförmåga. De ska fortsätta öva på uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Vi skall ta tillvara barnens egna intressen och utifrån dessa stimulera elevernas intresse och vilja för att läsa och skriva. Vi ska finna relevant litteratur som är aktuell i Sverige samt litteratur som är viktig för deras svenska kulturarv. Undervisningen ska ge eleverna förmåga att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. De ska få möjlighet att samtala, lyssna, ställa frågor samt att framföra egna tankar och åsikter kring olika typer av texter.

Olika typer av texter som skall beröras är skönlitteratur, facklitteratur och instruerande text, tex recept eller spelinstruktioner.

Vi försöker ge barnen en djupare förståelse i av språkets uppbyggnad i form av ordklasser såsom substantiv, adjektiv, verb, prepositioner och pronomen.

Vi ska ge eleverna insikt i hur talspråk kan skilja sig från skriftspråk. Ämnen att beröra under året:

Geografi/Historia/Samhälle

 • Miljö – hur arbetar man med miljöfrågor i Sverige och hur ser miljötänk ut hos en vanlig svensk familj.
 • Aktuella samhällsfrågor
 • Tidslinjer och tidsbegrepp

Beroende på gruppens språkkunskaper kan du välja vilka teman eller ämnesområden du vill från den svenska läroplanen. Det finns många intressanta ämnen, du kan också välja att se vilka ämnen klassen själv vill dyka djupare i. Vårt mål är att de ska bli exponerade för ämnen som skolan i Sverige tar upp, men vårt främsta syfte är att utveckla barnens svenska. Barnens läs och skrivutveckling skall på ett enkelt sätt dokumenteras för både föräldrar och framtida lärare. En dokumentation om de ämnen som berörts under året bör även finnas med i dokumentationen.