Uppdaterade i maj 2014.

§1                    NAMN

Föreningens namn är ”Svenska Skolföreningen i Seattle”. Föreningen är öppen för alla oavsett nationalitet och härkomst.

§2                    ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att bedriva kompletterande undervisning i svenska och om Sverige för barn med svenska som levande språk i hemmet. Verksamheten skall ske i enlighet med Skolverkets gällande Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och de regler i anslutning därtill som fastställs av Skolverket. I de fall vuxenundervisning sker krävs att eleven har anknytning till Svenska skolföreningen i Seattle. Föreningen är ideel och icke vinstdrivande. Föreningen är öppen för alla, oavsett nationalitet och etnisk tillhörighet.

§3                    ORGAN

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§4                    MEDLEMMAR

Rätt att vara medlem i föreningen har den vars barn deltar i kompletterande svensk undervisning. Annan fysisk eller juridisk person som vill stödja skolverksamheten kan beviljas medlemskap efter beslut av styrelsen.

§5                    STYRELSE

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs vid föreningens årsmöte. Mandatperioden är ett år, med möjlighet till omval. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Valbar till styrelsen är svensk medborgare, eller svensktalande person, med reell anknytning till Sverige.

§6                    VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår omfattar 1 juli-30 juni.

§7                    FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var och en för sig. Styrelsen har rätt att vid årsmötet ändra hur föreningens firma tecknas.

§8                    ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls senast under oktober månad. Kallelse sänds ut minst en vecka i förväg.

§9                    RÖSTNING

Rösträtt vid årsmötet har föreningens medlemmar, dock endast en röst per familj, samt styrelsens ledamöter (dock ej i fråga om ansvarsfrihet). Närvaro-, yttrande- och förslagssätt tillkommer revisor att fastställa. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val, då avgörandet sker genom lottning.

§10                 ÄRENDE PÅ ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall val ske av styrelsens ledamöter, suppleanter samt revisor för kommande mandatperiod. Ordföranden ska alltid väljas av årsötet. Sedan kommer styrelsen konstituera sig själv bland dem som blir invalda vid årsmötet. Beslut skall tas om budget och årsavgifter. Styrelsen skall lämna redogörelse för det gånga årets verksamhet och årsmötet fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. Ärenden som inte tagits upp på föredragningslistan bör inte tas upp till beslut, utan hänskjutas till styrelsen för beredning.

§11                 ÄNDRING AV STADGAR – UPPLÖSNING

Beslut om föränding av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmötet. Upplöses föreningen skall tillgängliga medel disponeras i enlighet med föreningens syfte efter styrelsens beslut. Ingen enskild medlem får göra personlig vinning av föreningens upplösning. Eventuella kvarstående medel skall delas upp rättvist mellan medlemmarna, eller skänkas till välgörande ändamål.